LIMI-hanke

LIMI-hanke on käynnissä Forum Marinumissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, limisaumaveneisiin liittyviä aineistoja kartoittava LIMI-hanke toteutetaan yhteistyössä muiden museoiden, arkistojen ja kokoelmien sekä veneenrakentajien ja veneilijöiden kanssa.

Hankkeessa kartoitetaan, luetteloidaan ja digitoidaan limisaumarakenteisiin puuveneisiin liittyvää materiaalia, minkä lisäksi hanke tuottaa myös arvokasta tietoa ammattimaisille veneenveistäjille, harrastajille, tutkijoille ja alan oppilaitoksille.

Vuonna 2021 pohjoismainen limisaumaveneperinne sisällytettiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Näitä perinteisiä veneitä rakennetaan ja käytetään edelleen eri puolilla Suomea. Limisaumaveneitä on myös monien museoiden kokoelmissa, ja niiden piirustuksia on arkistoissa ja kokoelmissa eri puolilla maata.

 

LIMI-projektissa keräämme tätä arvokasta aineistoa ja tuomme sitä laajan yleisön saataville esimerkiksi valtakunnallisen hakupalvelun Finna.fi kautta: https://forum-marinum.finna.fi/.

Alkukesän 2024 aikana hankkeessa kerätään tietoa limisaumaveneisiin liittyvistä aineistoista eri puolilta Suomea.

 

Voitte ottaa yhteyttä projektitutkijaan, mikäli hallussanne on limisaumaveneisiin liittyvää aineistoa:

Liisa Saarinen, P. 040 674 5656

liisa.saarinen@forum-marinum.fi

 

Yhteistyössä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMI-projektet pågår för närvarande på Forum Marinum

LIMI-klinkbåtprojektet, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet, genomförs i samarbete med andra museer, arkiv och samlingar samt båtbyggare och båtfolk.

Projektet kartlägger, katalogiserar och digitaliserar material relaterat till klinkbyggda  träbåtar, och dessutom produceras värdefull information för professionella båtbyggare, båtentusiaster, forskare och utbildningsinstitutioner inom temaområdet.

År 2021 upptogs den nordiska klinkbåtstraditionen på Unescos lista över det immateriella kulturarvet. Dessa traditionella båtar byggs och används fortfarande i olika delar av Finland. Klinkbåtar finns också i många museisamlingar och deras ritningar finns i arkiv och samlingar runt om i landet.

I LIMI-projektet samlar vi detta värdefulla material och gör det tillgängligt för en bred publik, till exempel genom den nationella söktjänsten Finna.fi: https://forum-marinum.finna.fi/.

Under försommaren samlar projektet in information om material relaterat till klinkbyggda båtar från olika delar av Finland.

Kontakta gärna projektforskaren om du har material relaterat till klinkbyggda träbåtar:
Liisa Saarinen, Tel. 040 674 5656
liisa.saarinen@forum-marinum.fi

 

The LIMI project is currently underway at Forum Marinum

 

The LIMI clinker boat project, financed by the Finnish Ministry of Education and Culture, is carried out in cooperation with other museums, archives and collections, as well as boat builders and boating enthusiasts.

The project identifies, catalogs and digitises material related to wooden clinker-built boats in Finland and in addition, it also produces valuable information for professional boat builders, boat enthusiasts, researchers and educational institutions in the field.

In 2021, Nordic clinker boat traditions were included in UNESCO’s list of intangible cultural heritage. These traditional boats are still being built and used in different parts of Finland. Furthermore, many museums and memory institutions keep clinker boats as well as drawings of clinker boats in their collections and archives around the country.

 

In the LIMI project, we collect this valuable material and make it available to a wide audience, for example through the national search service Finna.fi: https://forum-marinum.finna.fi/.

During the early summer 2024, the project collects information on materials related to clinker boats from different parts of Finland.

The project aims to find out the cataloging and digitising situation of the clinker boat tradition and similar projects in other Nordic countries as well.

 

Project researcher:

Liisa Saarinen, +358 (0)40 674 5656

liisa.saarinen(at)forum-marinum.fi