Call For Papers – Bottnisk kontakt XXII 7.-8.9.2024

Perjantaina 26.4.2024

Call For Papers – Bottnisk kontakt XXII 7.-8.9.2024

Call For Papers – Bottnisk kontakt XXII 

”Katastrofer, olyckor och svåra tider”

7.-8.9.2024 Forum Marinum, Åbo, Finland 

 

Seminariets huvudtema ”Katastrofer, olyckor och svåra tider” är relevant på många sätt, inte minst på grund av den senaste tidens världshändelser. Finlands och Sveriges gemensamma historia har innefattat många kriser och svåra perioder. Olyckor har alltid utgjort en fara inom sjöfarten och inom vår kultur finns en utbredd fascination för skeppsbrott, skeppsvrak och drunkningsdöd. Genom historien har denna fascination tagit sig många uttryck. Förlisningar och vrak har ofta avbildats och de utgör klassiska genremotiv inom konst, skönlitteratur och populärkultur. Olyckor och fartygsförlisningar omgärdas ofta av dramatik och mystik och vraken framstår som ett slags metaforer och symboler för både liv och död. Katastrofer och svåra tider kan också ses i arkeologiska fynd.

Syftet med seminariet är att belysa vilken typ av kriser som historiskt sett har upplevts i de maritima sammanhangen, hur de har hanterats och vilka spår de lämnat i arkiven. Tanken är att reflektera över vad man har lärt sig av kriser och olyckor, vilken typ av lösningar man hittat och hur risker har hanterats. En viktig synpunkt är också hur kriser och svåra perioder har påverkat individer och samhällen. Syftet är vidare att undersöka vilken typ av tolkningar som kan göras utifrån arkeologiskt material.

Föredragen kan anknyta till temat på en allmän nivå, eller fungera som ett ”meddelande” från ett aktuellt projekt.

Konferensen arrangeras av Forum Marinum i samarbete med Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi och arkeologerna vid Åbo museicentral och Åbo universitet.

 

Vad är Bottnisk kontakt?

Bottnisk kontakt är en sjöhistorisk seminarieserie som startade i Örnsköldsvik 1982, som ett resultat av musealt samarbete med förankring i Bottniska vikens kuststäder. Sedan dess har konferensen ordnats vartannat år.

Evenemanget samlar såväl yrkesverksamma forskare som övriga intresserade av Bottniska vikens maritima kulturhistoria och arkeologi. Samarbetsnätverket som byggts upp har bidragit till stora insatser för unika möjligheter till samlingar med låg tröskel – för förmedlande av forskningsrön, utbyte av erfarenheter samt diskussion kring aktuella projekt.

 

Call for Papers

Välkommen att delta i konferensen och anmäla ett föredrag.

Konferensens språk är svenska och engelska

Anmälan om föredrag, innehåll:

  • rubrik på föredraget
  • en kort beskrivning av innehållet
  • bifoga ett abstract om max 2500 tecken inklusive mellanslag

Skicka abstract som e-postbilaga i doc-, docx- eller pdf-format senast 2024-06-01 till

kontaktperson för konferensen, Mikko Meronen, mikko.meronen@forum-marinum.fi

 

De föredragshållare som väljs ut förväntas även skriva en artikel till konferensrapporten,

som ges ut om finansiering erhålls, minst e-publikation.

Konferensens kontaktperson återkopplar då med en separat tidsplan när konferensen är genomförd.

Vi följer den etablerade traditionen att arvoden och övriga bidrag inte utgår till föredragshållarna och artikelskribenterna.

För föredragen reserveras 30 minuter, inklusive tid för diskussion. Vi vill gärna ha föredragen i förväg på minnessticka eller per e-post.

 

< Lisää uutisia